SERVICE
SERVICE
Gem analysis with advanced analytical tools
image thumbnail
สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 409
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล jewelry@git.or.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน
 
กรณี 1 ผู้ขอรับบริการเป็นบุคคลทั่วไป/ภาคเอกชน ที่ไม่ใช่หน่วยงานการศึกษา
เทคนิคการวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียม** (บาท) หมายเหตุ
1. Laser Raman Spectroscope 500/ตัวอย่าง (ไม่เกิน 2 จุดวิเคราะห์) การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจุดละ 250 บาท
2. FTIR Spectrometer 500/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 250 บาท
3. UV-Vis-NIR Spectrophotometer 500/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 250 บาท
4. EDXRF Spectrometer 500/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 250 บาท
5. X-Ray Diffraction Spectroscopy 1,000/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติม คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 500 บาท
6. X-Radiograph 500/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 250 บาท
7. เทคนิคอื่นๆ 250/ตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มครั้งละ 100 บาท
8. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) 1,200 บาท (รายงานเชิงปริมาณ 3 จุด/ตัวอย่าง) การวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างเดียวกัน คิดเพิ่ม 100 บาท/จุด
*หมายเหตุ :
1. ราคาไม่รวม VAT 7 เปอร์เซ็นต์
2. เทคนิคการวิเคราะห์ที่ 1-7
3. ระยะรอรับผลนับจากวันส่งงาน โดยประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์
4. กรณีเร่งด่วน 48 ชั่วโมง: คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ
5. กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง: คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 3 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ 8
6. ระยะรอรับผลนับจากวันส่งงาน โดยประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
7. กรณีเร่งด่วน 48 ชั่วโมง: คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ
 
กรณี 2 ผู้ขอรับบริการมาจากหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย) โดยมีจดหมายนำจากต้นสังกัด เสนอให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 75 จากอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในกรณี 1 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานทางวิชาการ
 
กรณี 3 ผู้ขอรับบริการเป็นบุคคลทั่วไป/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่สถาบันพิจารณาแล้วว่าผลการวิเคราะห์สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการตรวจสอบอัญมณีของสถาบัน และผู้ขอรับบริการยินยอมให้สถาบันสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของสถาบันได้ โดยมีจดหมายยินยอมให้สถาบันใช้ข้อมูลจากผู้ขอรับบริการ เสนอให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 50 จากอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในกรณี 1
 
กรณี 4 กรณี 4 ผู้ขอรับบริการเป็นผู้รับงานโครงการวิจัยของสถาบัน หรืองานวิจัยอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับสถาบัน
1. เทคนิคการวิเคราะห์ที่ 1-7 เสนอให้คิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายที่ 30,000 บาท/โครงการ (จำกัดจำนวนตัวอย่างไม่เกิน 100 ตัวอย่าง, ไม่เกิน 3 เทคนิคการวิเคราะห์) ส่วนเกินคิดค่าธรรมเนียมตามจริงใน อัตราร้อยละ 50 จากอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในกรณี 1
2. เทคนิคการวิเคราะห์ที่ 8 เสนอให้คิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายที่ 30,000 บาท/โครงการ (จำกัดจำนวนตัวอย่างไม่เกิน 50 ตัวอย่าง) ส่วนเกินคิดค่าธรรมเนียมตามจริงในอัตราร้อยละ 50 จากอัตราค่า ธรรมเนียมมาตรฐานในกรณี 1